Regulamin 2023

Regulamin Zawodów w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2023 – wersja do pobrania

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Niniejszy regulamin ustala organizację i przebieg zawodów w kajakarstwie górskim pod nazwą „XL Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2023” (dalej: „Zawody”).

2.     Organizatorem Zawodów jest Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”, Urząd Miasta Szklarska Poręba oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

3.     Celem Zawodów jest propagowanie aktywności sportowej opartej przede wszystkim na dobrej zabawie.

4.     Zawody odbywają się na wyznaczonych przez organizatora odcinkach rzeki Kamienna w Szklarskiej Porębie (województwo dolnośląskie).

5.     Rozpoczęcie Zawodów nastąpi o godzinie ustalonej przez organizatorów i zostanie ogłoszone w drodze komunikatu specjalnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpag’u Zawodów na Facebook’u wraz z harmonogramem Zawodów.

6.     Zawody będą trwać do zakończenia startu ostatniego zawodnika zgłoszonego na listę uczestników.

7.     Termina Zawodów ustalono na dzień 01.04.2023 r. W przypadku złych warunków hydrologicznych lub zwiększonych obostrzeń pandemicznych Organizator może zmienić formę zawodów lub całkowicie odwołać zawody, o czym mowa w § 4 poniższego regulaminu.

8.     Za ostatnią odbytą edycję uznaje się „XXXIX Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2022”.

§ 2

Regulamin będzie interpretowany zgodnie z jego postanowieniami. W przypadku wątpliwości w zakresie niektórych postanowień, uczestnik może wystąpić o interpretację w zakresie części sportowej do Komisji Sędziowskiej lub w zakresie części organizacyjnej do Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział 2
Komitet Organizacyjny

§ 3

1.     Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację i przebieg zawodów.

2.     W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: Izabela Brzeźna, Kornel Sośnicki.

3.     Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Izabela Brzeźna.

§ 4

1.     W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności zmiany warunków atmosferycznych, nieszczęśliwych wypadków lub innych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Zawodów, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w zależności od okoliczności ma prawo zmienić zasady rozgrywania konkurencji, trasę lub nawet odwołać Zawody.

2.     W przypadku odwołania Zawodów z przyczyn zależnych od Organizatora i nie wyznaczenia nowego terminu w tym samym roku kalendarzowym, Uczestnik jest uprawniony do żądania zwrotu 70% uiszczonej opłaty startowej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w ust. 3 poniżej.

3.      Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podaje do wiadomości Uczestników w drodze komunikatu specjalnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora oraz na fanpag’u Zawodów na Facebook’u.

§ 5

Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestników Zawodów, którzy nie przestrzegają Regulaminu lub decyzji Komisji Sędziowskiej.

Rozdział 3
Uczestnicy

§ 6

Uczestnik Zawodów musi spełniać następujące warunki:

a.    posiadać praktyczną umiejętność pływania wpław,

b.    posiadać praktyczną umiejętność pływania w jednoosobowym kajaku po rzekach górskich,

c.    mieć dobry stan zdrowia umożliwiający start w Zawodach,

d.    zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu na etapie rejestracji przez Internet;

e.    dokonać opłaty startowej w wysokości podanej na stronie internetowej Organizatora z ostateczną datą do 31 marca 2023 r. w formie przelewu, niezależnie od ostatecznego terminu Zawodów,

f.     posiadać odpowiedni ekwipunek, zgodnie z § 33.

g.    najpóźniej w dniu zawodów mieć ukończone 18 lat

§ 7

1.     Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery kategorie:

a.            Amatorską Kobiet;

b.            Amatorską Mężczyzn;

c.            Zawodniczą Kobiet.

d.            Zawodniczą Mężczyzn

2.    W kategorii Amatorskiej mogą występować wyłącznie osoby niebędące praktykującym zawodnikiem sportowym, nieposiadające licencji zawodniczej Polskiego Związku Kajakowego

3.    W kategorii Zawodniczej mogą występować wyłącznie osoby posiadające licencję zawodniczą Polskiego Związku Kajakowego.

4.    Dodatkowo będzie prowadzona Klasyfikacja Open czyli klasyfikacja najlepszych czasów z Eliminacji wszystkich Zawodników.

§ 8

Organizator oraz sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i obrażenia przez nich niezawinione lub powstałe z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej, które odniósł Uczestnik podczas Zawodów. W tym samym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika.

§ 9

1.     Uczestnik zobowiązany jest do:

a.            przestrzegania niniejszego Regulaminu

b.            przestrzegania poleceń Organizatora oraz Komisji sędziowskiej

c.            poszanowania przyrody i przestrzeni wspólnej podczas Zawodów, w szczególności zabronione jest zanieczyszczanie terenu pozostawiając różne odpadki. W przypadku zanieczyszczenia terenu przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem usunąć jego skutki.

2.     Uczestnikowi zabrania się:

 a.      używania agresywnych i niecenzuralnych słów podczas Zawodów,

b.            wykonywania niesportowych gestów,

c.            uczestnictwa w Zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub niedozwolonych środków farmakologicznych.

§ 10

1.     Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej.

2.     Uczestnik wpisany na Listę Startową ma prawo do świadczeń ustalonych przez Organizatora – każdorazowo wykaz świadczeń w ramach danej edycji Zawodów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Rozdział 4
Zgłoszenia

§ 11

1.     Komitet Organizacyjny prowadzi listę zgłoszeń dokonanych przez Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału (dalej: „Lista Zgłoszeniowa”).

2.     Na podstawie Listy Zgłoszeniowej Komitet Organizacyjny weryfikuje czy Uczestnik spełnia warunki Regulaminu oraz ewentualne dodatkowe wymogi, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni. Po pozytywnej weryfikacji Komitet Organizacyjny wpisuje Uczestników na listę, która uprawnia do startu w Zawodach (dalej: „Lista Startowa”).

3.     Zamknięcie Listy Startowej następuje na dzień przed rozpoczęciem Zawodów tj 31.03.2023 godzina 12:00. Szczegółowy harmonogram jest podany w zapowiedzi Zawodów opublikowanej na stronie internetowej amp.bystrze.org.

4.     Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy z Organizatorem w zakresie świadczenia usług sportowych polegających na organizacji Zawodów w terminie wskazanym w § 1.

§ 12

1.     Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wpisanie na Listę Zgłoszeniową.

2.     Zgłoszenie powinno być dokonane tylko poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora – amp.bystrze.org. Nie ma możliwości dokonania zapisu i opłaty w Biurze Zawodów.

3.     Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

a.            imię i nazwisko,

b.            datę urodzenia,

c.            adres e-mail oraz telefon kontaktowy,

d.            wyrażoną zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału w Zawodach, na rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych. Zgoda jest wyrażona poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu elektronicznym,

Rozdział 5
Przydział numerów startowych

§ 13

1.     Organizator przydziela Uczestnikom numery startowe.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do ułożenia Listy Startowej w celu zabezpieczenia Zawodów w asekurację Uczestników na trasie Zawodów oraz spełnienia innych warunków techniczno-organizacyjnych, niezbędnych do odpowiedniego przeprowadzenia Zawodów.

3.     Organizator przydziela numery startowe Zawodnikom wg następujących kryteriów: warunki techniczno-organizacyjne (w tym uczestnictwo Zawodników w asekuracji Zawodów),  czasy z ostatniej odbytej edycji Zawodów, kolejność zgłoszeń.

Rozdział 6
Zawody

§ 14

1.     Uczestnicy klasyfikowani są w kategoriach:

a.            Amatorskiej mężczyzn,

b.            Amatorskiej kobiet,

c.            Zawodniczej mężczyzn,

d.            Zawodniczej kobiet.

2.     Zasady kwalifikacji Uczestników do kategorii amatorskiej i zawodniczej opisane są § 7.

3.     Wymogiem do stworzenia kategorii jest zgłoszenie co najmniej 3 Uczestników.

4.     W przypadku, gdy w danej kategorii jest mniej niż 3 Uczestników, Uczestnicy dla których kategoria nie została utworzona, zostaną sklasyfikowani w Klasyfikacji Open, wśród której wyłania się najlepszy czas Kobiety, Mężczyzny.

5.     Uczestnicy klasyfikowani są również w dodatkowych kategoriach:

 a.      Debiutant – Uczestnik z najlepszym czasem spośród wszystkich Uczestników (niezależnie od kategorii amatorskiej lub zawodniczej), którzy nigdy nie startowali w poprzednich edycjach Zawodów, które odbyły się na wodzie

b.            Old Bastard – Uczestnik z najlepszym czasem spośród wszystkich Uczestników (niezależnie od kategorii amatorskiej lub zawodniczej), który najpóźniej w dniu Zawodów kończy minimum 40 lat.

6.     Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja drużynowa, zgodnie z § 17.

7.     Organizator ma prawo do przyznania nagrody specjalnej ogłoszonej w osobnym komunikacie.

§ 15

1.     Zawody podzielone są na dwa etapy:

a.            I etap – „Eliminacje” – w którym udział biorą wszyscy uczestnicy startujący w kolejności według listy startowej,

b.            II etap „Finały” – w którym udział bierze 5 zawodników każdej kategorii wyłonionych na podstawie uzyskanych w Eliminacjach, startujących w kolejności odwrotnej względem zajętych miejsc, pod warunkiem iż co najmniej 5 zawodników w kategorii dopłynęło do mety.

2.     Wynikiem jest czas w jakim uczestnik pokonał wyznaczony przez Komitet Organizacyjny odcinek rzeki.

3.     O kolejności zajętych miejsc decyduje uzyskany przez uczestników wynik, gdzie miejsce pierwsze zajmuje uczestnik z najkrótszym czasem.

4.     O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje:

a.         W przypadku kategorii, w której rozegrano tylko I etap – ust. 3,

b.            W przypadku kategorii, w której rozegrano I oraz II etap:

                     i.         O miejscach 1-5 – suma czasów uzyskanych w I oraz II etapie, gdzie miejsce pierwsze zajmuje uczestnik z najkrótszym czasem,

                    ii.         O miejscach od 6 w górę – ust. 3.

c.            O kolejności Klasyfikacji Open – ust. 3.

§ 16

1.     W przypadku uzyskania takiego samego czasu w I etapie przyznaje się Zawodnikom miejsce ex aequo.

2.     W przypadku uzyskania takiego samego łącznego rezultatu po II etapie Zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo.

3.     Jeżeli po I etapie na ostatnim miejscu premiowanym awansem do II etapu znajdują się Zawodnicy ex aequo, liczba uczestników II etapu zwiększa się, a wyniki końcowe ustala się stosując przepis § 15 ust. 4 lit b. biorąc pod uwagę liczbę uczestników II etapu.

§ 17

1.     Drużyna składa się z trzech lub czterech Uczestników z dowolnej kategorii.

2.     Członków drużyny należy zgłosić do 31.03.2023 godziny 20:00.

3.     Do wyników drużynowych liczy się suma trzech najlepszych czasów Uczestników z I Etapu.

4.     Aby drużyna była klasyfikowana, I Etap muszą ukończyć co najmniej 3 osoby z drużyny. W przeciwnym wypadku drużyna jest niesklasyfikowana.

5.     W klasyfikacji drużynowej nie ma rozróżnienia na kategorie męskie i kobiece, amatorskie i zawodnicze.

6.     W skład jednej drużyny mogą wchodzić zawodnicy obu płci.

§ 18

Zawodnik nie ukończył konkurencji, jeżeli:

a.            opuścił kajak,

b.            wycofał się z własnej woli z trasy Zawodów,

c.            został wycofany z trasy zgodnie z § 19, § 20 lub §31 ust. 2.

 § 19
1. Zawody odbędą się wg zasad opisanych w § 15 – § 18 w przypadku gdy poziom wody na wodowskazie (Piechowice) będzie wskazywał minimum 100 cm o godzinie 7:00 rano w dniu zawodów.

Rozdział 7
Kary

§ 20

W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Zawodów niniejszych przepisów Regulaminu, Organizator lub Komisja Sędziowska może zastosować karę dyskwalifikacji zawodnika.

§ 21

Kara dyskwalifikacji zostaje nałożona na Uczestnika, jeżeli:

a.            nie podporządkowuje się decyzjom Komitetu Organizacyjnego, Komisji Sędziowskiej, bądź nie przestrzega Regulaminu,

b.            nie zgłosił się na start w wyznaczonym terminie,

c.            zastąpił lub został zastąpiony przez innego Uczestnika,

d.            podczas II Etapu startował w innym kajaku niż w I Etapie,

e.            zachował się niesportowo w stosunku do innego Uczestnika, gości Zawodów lub publiczności,

f.             podczas płynięcia otrzymał pomoc z zewnątrz,

g.            informacje podane przez Uczestnika w zgłoszeniu nie są zgodne ze stanem faktycznym,

h.            udowodniono mu występowanie substancji niedozwolonych lub ich używanie.

§ 22

Nieznajomość przepisów w żadnym wypadku nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Rozdział 8
Protesty

§ 23

W przypadku uznania decyzji Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej oraz ich Członków za niezgodne z Regulaminem, Uczestnik Zawodów ma prawo zgłaszać protesty w formie pisemnej.

§ 24

1.     Zgłoszenie protestu wymaga złożenia wadium w wysokości 150 zł.

2.     W przypadku rozpatrzenia protestu na korzyść osoby zgłaszającej wadium podlega zwrotowi.

3.     W pozostałych przypadkach wadium podlega przepadkowi.

§ 25

Protesty mogą dotyczyć wyłącznie:

a.             niedopuszczenia do uczestnictwa w Zawodach,

b.             wydarzeń na trasie Zawodów,

c.             wyników klasyfikacji,

d.             decyzji organizacyjnych.

§ 26

1.     Uczestnicy mogą składać protesty na ręce Komitetu Organizacyjnego nie później niż do 30 minut po przybyciu na metę ostatniego Uczestnika.

2.     Protesty powinny być rozpatrzone przez Komisję Sędziowską i Komitet Organizacyjny do dwóch godzin od upłynięcia terminu składania protestu. Po rozpatrzeniu protestu Komitet Organizacyjny wydaje odpowiedź na protest.

§ 27

Osoba przyjmująca protest wpisuje datę i godzinę jego otrzymania.

§ 28

Zgłaszane protesty są jawne i mogą zostać upublicznione przez Organizatora.

§ 29

Odpowiedzi Komitetu Organizacyjnego na protesty są ostateczne.

Rozdział 9
Regulamin Trasy Kajakowej

§ 30

Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów od godz. 9:00, aż do ich oficjalnego zakończenia.

§ 31
Pomiar czasu

Pomiar czasu:

a.             rozpoczyna się na komendę „START” wydaną przez Sędziego Startu,

b.             zatrzymany jest w chwili, gdy oznaczoną linię mety przetnie dziób kajaka z siedzącym w nim Uczestnikiem.

§ 32
Wywrotka i opuszczenie kajaka

1.     Kontynuowanie płynięcia po wywrotce jest możliwe tylko w przypadku samodzielnego odwrócenia kajaka bez jego opuszczenia.

2.     Uczestnik, który opuścił kajak na trasie Zawodów zostaje z niej wycofany. Uczestnik taki nie ukończył konkurencji.

Rozdział 10
Wymagania sprzętowe

§ 33

Uczestnik przystępujący do Zawodów powinien być wyposażony w:

a.             kajak polietylenowy z komorami wypornościowymi i cumkami,

b.             wiosło,

c.             kask o wytrzymałej skorupie, z zapięciem pod brodą,

d.             kamizelkę asekuracyjną o odpowiedniej wyporności, z zapięciem uniemożliwiającym jej samoistne spadnięcie,

e.             fartuch pasujący rozmiarem do kajaka, w którym startuje uczestnik.

§ 34

Przebywanie w prawidłowo zapiętym kasku i kamizelce asekuracyjnej jest obowiązkowe na Zawodach i treningach.

§ 35

Uczestnik, który zakwalifikował się do II Etapu jest zobowiązany do startu w tym samym modelu kajaka, w którym startował w I Etapie.

§ 36

1.     Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

2.     Każdy z Uczestników dla własnego dobra powinien zadbać o swoje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Rozdział 11
Reklama

§ 37

Organizator zastrzega sobie wyłączność na zamieszczanie podczas Zawodów wszelkich reklam oraz decyduje o ich rozmieszczeniu na:

a.            numerach startowych,

b.            trasie Zawodów i w obszarach do niej przyległych,

c.            miejscu otwarcia i zamknięcia Zawodów, dekoracji Zwycięzców i obszarach do nich przyległych.

§ 38

Organizator posiada wyłączność na zamieszczanie reklam w miejscach określonych w § 37 od godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia Zawodów do godz. 18:00 po ich zakończeniu.

Rozdział 12
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 39
Administrator

1.     Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  dalej RODO −informujemy, że:

a.            Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki Kajakowej z adresem przy ul. Reymonta 21a, 30-059 Kraków, mail: ampkamienna@gmail.com (dalej: „Administrator”).

§ 40

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

1.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Zawodów w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik bierze udział w Zawodach oraz w latach następnych w zakresie:

a.            czynności związanych z rejestracją Uczestnika,

b.            przygotowania i wydania pakietów startowych,

c.            czynności związanych z przygotowaniem i publikacją List Startowych;

d.            czynności związanych z przygotowaniem i publikacją wyników Zawodów w biurze Zawodów, na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie społecznościowym Facebook,

e.            umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

f.             umieszczenia danych na listach i przekazanie list sędziom mierzącym czas poszczególnych startów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych startów,

g.            informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,

h.            umieszczenia danych w wewnętrznym systemie Uczestników,

i.              przygotowania numerów startowych.

2.     W ramach powyższego celu będą przetwarzane następujące dane osobowe:

 .             dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność klubowa),

a.            dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

§ 41

Prawo wniesienia sprzeciwu

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że przetwarzanie będzie prawnie uzasadnione lub będzie niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 42

Prawo do cofnięcia zgody

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego zostało dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 43
Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją i promocją Zawodów, czyli przez okres 6 lat od końca roku, w którym przeprowadzono Zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych i skarbowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

§ 44
Odbiorcy danych

1.     Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Zawodów, w szczególności ubezpieczycielowi lub  podmiotom współpracującym z Administratorem tj. księgowym, prawnikom, informatykom.

2.     Odbiorcami danych osobowych mogą być: media relacjonujące zawody sportowe, media społecznościowe, w szczególności Facebook, podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; pozostali Uczestnicy organizowanych Zawodów; osoby znajdujące się na terenie organizowanych Zawodów; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, sędziowie.

§ 45
Prawa osób, których dane dotyczą

1.     Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:

a.            prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.            prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c.            prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d.            prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e.            prawo do przenoszenia danych;

f.             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g.            prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2.     Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się na Zawody.

3.     Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie profilowania.

Rozdział 13
Bezpieczeństwo

§ 46

1.     Ze względu na charakter Zawodów każdy Uczestnik bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i musi być świadomy możliwości nabycia ran, uszkodzeń części ciała lub innych ubytków na zdrowiu.

2.     Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowej pomocy medycznej podczas trwania Zawodów.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości startu lub wycofania z trasy Uczestnika, który w jego ocenie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek, nie jest w dobrej kondycji psychofizycznej lub wymaga interwencji medycznej.

§ 47

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.

§ 48

Wszyscy Organizatorzy, obsługa techniczna, Uczestnicy, osoby towarzyszące oraz wszelkie inne zaangażowane w Zawody są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.