Regulamin

image_pdfimage_print

Regulamin Zawodów w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna

Regulamin Zawodów w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy regulamin ustala organizację i przebieg zawodów w kajakarstwie górskim pod nazwą „ XXXVII Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2020” (dalej: „Zawody”).
 2. Organizatorem Zawodów jest Akademicki Klub Turystyki Kajakowej “Bystrze”
 3. Zawody odbędą się w Szklarskiej Porębie
 4. Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 12.
 5. Zawody będą trwać do zakończenia startu ostatniego zawodnika zgłoszonego na listę uczestników

§ 2

Regulamin będzie interpretowany zgodnie z jego postanowieniami. W przypadku wątpliwości w zakresie niektórych postanowień, uczestnik może wystąpić o interpretację w zakresie części sportowej do Komisji Sędziowskiej lub w zakresie części organizacyjnej do Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział 2

Komitet Organizacyjny

§ 3

 1. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację i przebieg zawodów.
 2. Komitet Organizacyjny składa się z: Moniki Szczygieł i Magdaleny Tomasik
 3. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

§ 4

 1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności zmiany warunków atmosferycznych, nieszczęśliwych wypadków lub innych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Zawodów, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w zależności od okoliczności ma prawo zmienić zasady rozgrywania konkurencji, trasę lub nawet odwołać Zawody.
 2. W przypadku odwołania Zawodów z przyczyn zależnych od Organizatora i nie wyznaczenia nowego terminu w tym samym roku kalendarzowym, Uczestnik jest uprawniony do żądania zwrotu 70 % uiszczonej opłaty startowej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w ust. 3 poniżej.
 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podaje do wiadomości Uczestników w drodze komunikatu specjalnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora.

§ 5

Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestników zawodów, którzy nie przestrzegają Regulaminu lub decyzji Komisji Sędziowskiej.

Rozdział 3

Uczestnicy

§ 6

Uczestnik zawodów musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • posiadać praktyczną umiejętność pływania wpław,
 • posiadać praktyczną umiejętność pływania w jednoosobowym kajaku po rzekach górskich,
 • mieć dobry stan zdrowia umożliwiający start w Zawodach,
 • zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin poprzez wyrażenie pisemnej zgody lub zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu na etapie rejestracji przez Internet;
 • dokonać opłaty startowej w wysokości podanej na stronie internetowej Organizatora;
 • posiadać odpowiedni ekwipunek, zgodnie z § 32.

(dalej: „Uczestnik”)

§ 7

 1. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie główne kategorie:
 1. Amatorską;
 2. Zawodniczą.
 1. W kategorii Amatorskiej mogą występować wyłącznie osoby niebędące zawodnikiem sportowym (nieposiadające licencji zawodniczej Polskiego Związku Kajakowego), których licencja wygasła nie później niż 5 lat od daty zawodów.
 2. W kategorii Zawodniczej mogą występować pozostałe osoby, spełniające warunki § 6.

§ 8

Organizator oraz sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i obrażenia przez nich niezawinione lub powstałe z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej, które odniósł Uczestnik podczas Zawodów. W tym samym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika.

§ 9

 1. Uczestnikom nie wolno:
 • używać agresywnych i niecenzuralnych słów podczas Zawodów,
 • wykonywać niesportowych gestów,
 • nie respektować poleceń Organizatora lub Komisji Sędziowskiej,
 • uczestniczyć w Zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub niedozwolonych środków farmakologicznych,
 • ignorować postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Uczestnik zobowiązany jest szanować przyrodę i przestrzeń wspólną podczas Zawodów, w szczególności zabronione jest zanieczyszczanie terenu pozostawiając różne odpadki. W przypadku zanieczyszczenia terenu przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem usunąć jego skutki.

§ 10

 1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej.
 2. Uczestnik wpisany na Listę Startową ma prawo do świadczeń ustalonych przez Organizatora – każdorazowo wykaz świadczeń w ramach danej edycji Zawodów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Rozdział 4

Zgłoszenia

§ 11

 1. Komitet Organizacyjny prowadzi listę zgłoszeń dokonanych przez Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału (dalej: „Lista Zgłoszeniowa”).
 2. Na podstawie Listy Zgłoszeniowej Komitet Organizacyjny weryfikuje czy Uczestnik spełnia warunki Regulaminu oraz ewentualne dodatkowe wymogi, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni. Po pozytywnej weryfikacji Komitet Organizacyjny wpisuje Uczestników na listę, która uprawnia do startu w Zawodach (dalej: „Lista Startowa”).
 3. Zamknięcie Listy Startowej następuje na 2 godziny przed rozpoczęciem Zawodów. Szczegółowy harmonogram jest podany w zapowiedzi Zawodów.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy z Organizatorem w zakresie świadczenia usług sportowych polegających na organizacji Zawodów w terminie wskazanym w § 1.

§ 12

 1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wpisanie na Listę Zgłoszeniową.
 2. Zgłoszenie powinno być dokonane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora lub w formie pisemnej w biurze zawodów..
 3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres, telefon kontaktowy,
 • zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału w Zawodach oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych. Zgoda jest wyrażona poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu elektronicznym lub tradycyjnym.

Rozdział 5

Przydział numerów startowych

§ 13

 1. Organizator przydziela Uczestnikom numery startowe.
 2. W przypadku Uczestników, którzy brali udział w ubiegłorocznej edycji Zawodów oraz którzy jednocześnie dokonali zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej, Organizator przydziela numery startowe według czasów z ubiegłorocznej edycji Zawodów. Niniejszy zapis dotyczy wyłącznie pierwszych dziesięciu miejsc w każdej kategorii.
 3. W pozostałych przypadkach o przydzieleniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozdział 6

Zawody

§ 14

 1. Zawody rozgrywane są w kategoriach:
 • Amatorskiej mężczyzn,
 • Amatorskiej kobiet,
 • Zawodniczej mężczyzn,
 • Zawodniczej kobiet.
 1. Wymogiem do stworzenia kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 Uczestników.
 2. W przypadku, gdy w danej kategorii jest mniej niż 5 Uczestników, Uczestnicy mają prawo startować poza konkurencją.
 3. Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.

§ 15

O kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas uzyskany przez Uczestnika wg następujących reguł:

 • Po zakończeniu I Etapu Mistrzostw w danej kategorii dziesięciu Uczestników z najkrótszymi czasami kwalifikuje się do II Etapu,
 • Po zakończeniu II Etapu kolejność zajmowanych miejsc pierwszej dziesiątki wynika z sumy czasów I i II Etapu,
 • Kolejność zajmowanych miejsc powyżej dziesiątego miejsca wynika z czasów po I Etapie,
 • II Etap Mistrzostw odbywa się tylko dla kategorii, w której uczestniczy co najmniej 10 osób. W przeciwnym wypadku o kolejności zajmowanych miejsc decyduje wyłącznie czas osiągnięty w I Etapie.

§ 16

W przypadku uzyskania tego samego czasu przyznaje się zawodnikom miejsce ex aequo.

§ 17

 1. Drużyna składa się z trzech lub czterech osób z dowolnej kategorii.
 2. Do wyników drużynowych liczy się suma trzech najlepszych czasów zawodników z I Etapu.
 3. Aby drużyna była klasyfikowana, I Etap muszą ukończyć co najmniej 3 osoby z drużyny. W przeciwnym wypadku drużyna jest niesklasyfikowana.
 4. W klasyfikacji drużynowej nie ma rozróżnienia na kategorie męskie i kobiece.
 5. W skład jednej drużyny mogą wchodzić zawodnicy obu płci.

§ 18

 1. Zawodnik nie ukończył konkurencji, jeżeli:
 • wycofał się z własnej woli z trasy zawodów,
 • został wycofany z trasy zgodnie z § 19, § 20 lub §31 ust. 2.

Rozdział 7

Kary

§ 19

W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Zawodów niniejszych przepisów Regulaminu, Organizator lub Komisja Sędziowska może zastosować karę dyskwalifikacji zawodnika.

§ 20

Kara dyskwalifikacji zostaje nałożona na Uczestnika, jeżeli:

 • nie podporządkowuje się decyzjom Komitetu Organizacyjnego, Komisji Sędziowskiej, bądź nie przestrzega Regulaminu,
 • nie zgłosił się na start w wyznaczonym terminie,
 • zastąpił lub został zastąpiony przez innego Uczestnika,
 • podczas II Etapu startował w innym kajaku niż w I Etapie,
 • zachował się niesportowo w stosunku do innego Uczestnika, gości Zawodów lub publiczności,
 • podczas płynięcia otrzymał pomoc z zewnątrz,
 • informacje podane przez Uczestnika w zgłoszeniu nie są zgodne ze stanem faktycznym,
 • udowodniono mu występowanie substancji niedozwolonych lub ich używanie.

§ 21

Nieznajomość przepisów w żadnym wypadku nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Rozdział 8

Protesty

§ 22

W przypadku uznania decyzji Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej oraz ich Członków za niezgodne z Regulaminem, Uczestnik Zawodów ma prawo zgłaszać protesty w formie pisemnej.

§ 23

 1. Zgłoszenie protestu wymaga złożenia wadium w wysokości 150 zł.
 2. W przypadku rozpatrzenia protestu na korzyść osoby zgłaszającej wadium podlega zwrotowi.
 3. W pozostałych przypadkach wadium podlega przepadkowi.

§ 24

Protesty mogą dotyczyć wyłącznie:

 • niedopuszczenia do uczestnictwa w Zawodach,
 • wydarzeń na trasie Zawodów,
 • wyników klasyfikacji,
 • decyzji organizacyjnych.

§ 25

 1. Uczestnicy mogą składać protesty na ręce Komitetu Organizacyjnego nie później niż do 30 minut po przybyciu na metę ostatniego Uczestnika.
 2. Protesty powinny być rozpatrzone przez Komisję Sędziowską i Komitet Organizacyjny do dwóch godzin od upłynięcia terminu składania protestu. Po rozpatrzeniu protestu Komitet Organizacyjny wydaje odpowiedź na protest.

§ 26

Osoba przyjmująca protest wpisuje datę i godzinę jego otrzymania.

§ 27

Zgłaszane protesty są jawne i mogą zostać upublicznione przez Organizatora.

§ 28

Odpowiedzi Komitetu Organizacyjnego na protesty są ostateczne.

Rozdział 9

Regulamin Trasy Kajakowej

§ 29

Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów od godz. 11:00, aż do ich oficjalnego zakończenia.

§ 30

Pomiar czasu

Pomiar czasu:

 • Rozpoczyna się na komendę „START” wydaną przez Sędziego Startu,
 • Zatrzymany jest w chwili, gdy oznaczoną linię mety przetnie dziób kajaka z siedzącym w nim Uczestnikiem.

§ 31

Wywrotka i opuszczenie kajaka

 1. Kontynuowanie płynięcia po wywrotce jest możliwe tylko w przypadku samodzielnego odwrócenia kajaka bez jego opuszczenia (eskimoska).
 2. Uczestnik, który opuścił kajak na trasie Zawodów zostaje z niej wycofany. Uczestnik taki nie ukończył konkurencji.

Rozdział 10

Wymagania sprzętowe

§ 32

Uczestnik przystępujący do Zawodów powinien być wyposażony w:

 • kajak polietylenowy z komorami wypornościowymi i cumkami,
 • wiosło,
 • kask o wytrzymałej skorupie, z zapięciem pod brodą,
 • kamizelkę asekuracyjną o odpowiedniej wyporności, z zapięciem uniemożliwiającym jej samoistne spadnięcie,
 • fartuch pasujący rozmiarem do danego kajaka.

§ 33

Przebywanie w prawidłowo zapiętym kasku i kamizelce asekuracyjnej jest obowiązkowe na Zawodach i treningach.

§ 34

Uczestnik, który zakwalifikował się do II Etapu jest zobowiązany do startu w tym samym kajaku, w którym startował w I Etapie.

§ 35

 1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 2. Każdy z Uczestników dla własnego dobra powinien zadbać o swoje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Rozdział 11

Reklama

§ 36

Organizator zastrzega sobie wyłączność na zamieszczanie podczas Zawodów wszelkich reklam oraz decyduje o ich rozmieszczeniu na:

 • numerach startowych,
 • trasie Zawodów i w obszarach do niej przyległych,
 • miejscu otwarcia i zamknięcia Zawodów, dekoracji Zwycięzców i obszarach do nich przyległych.

§ 37

Organizator posiada wyłączność na zamieszczanie reklam w miejscach określonych w § 36 od godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia Zawodów do godz. 18:00 po ich zakończeniu.

Rozdział 12

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 38

Administrator

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO −informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki Kajakowej z adresem przy ul. Reymonta 21a, 30-059 Kraków, mail: klub@bystrze.pl (dalej: „Administrator”).

§ 39

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Zawodów w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik bierze udział w Zawodach oraz w latach następnych w zakresie:
 • czynności związanych z rejestracją Uczestnika,
 • przygotowania i wydania pakietów startowych oraz koszulek pamiątkowych,
 • czynności związanych z przygotowaniem i publikacją List Startowych;
 • czynności związanych z przygotowaniem i publikacją wyników Zawodów w biurze Zawodów, na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie społecznościowym Facebook,
 • umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
 • umieszczenia danych na listach i przekazanie list sędziom mierzącym czas poszczególnych startów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych startów,
 • informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
 • umieszczenia danych w wewnętrznym systemie Uczestników,
 • przygotowania numerów startowych.
 1. W ramach powyższego celu będą przetwarzane następujące dane osobowe:
 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność klubowa),
 • dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

§ 40

Prawo wniesienia sprzeciwu

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że przetwarzanie będzie prawnie uzasadnione lub będzie niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 41

Prawo do cofnięcia zgody

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego zostało dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 42

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją i promocją zawodów, czyli przez okres 6 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych i skarbowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

§ 43

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Zawodów, w szczególności ubezpieczycielowi lub podmiotom współpracującym z Administratorem tj. księgowym, prawnikom, informatykom.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: media relacjonujące zawody sportowe, media społecznościowe, w szczególności Facebook, podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; pozostali Uczestnicy organizowanych Zawodów; osoby znajdujące się na terenie organizowanych Zawodów; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, sędziowie.

§ 44

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się na Zawody.
 2. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie profilowania.