Regulamin

 

pdf   DO POBRANIA: Regulamin XXXVIII Mistrzostw w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2021”

pdf  DO POBRANIA: AKTUALIZACJA z dn. 27.04.2021 do Regulaminu XXXVIII Mistrzostw w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2021”

Regulamin Zawodów w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna

wraz z Aktualizacją z dn. 27.04.2021

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin ustala organizację i przebieg zawodów w kajakarstwie górskim pod nazwą „XXXVIII Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2021” (dalej: „Zawody”).
2. Organizatorem Zawodów jest Akademicki Klub Turystyki Kajakowej „Bystrze”, Urząd Miasta Szklarska Poręba oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
3. Zawody objęte są patronatem Polskiego Związku Kajakowego.
4. Celem Zawodów jest propagowanie aktywności sportowej opartej przede wszystkim na dobrej zabawie.
5. Zawody odbywają się na wyznaczonych przez organizatora odcinkach w Szklarskiej Porębie rzeki Kamienna (województwo Dolnośląskie).
6. Godzina rozpoczęcia Zawodów wraz z harmonogramem zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej http://amp.bystrze.org
7. Zawody będą trwać do zakończenia startu ostatniego zawodnika zgłoszonego na listę uczestników.
8. Pierwszy termin zawodów ustalono na dzień 10.04.2021r. W przypadku złych warunków hydrologicznych lub zwiększonych obostrzeń pandemicznych Organizator może przełożyć termin Zawodów na dzień 17.04.2021r., na dzień 24.04.2021r., na dzień 08.05.2021r. lub całkowicie odwołać zawody, o czym mowa w § 4 poniższego regulaminu.
9. Za ostatnią odbytą edycję uznaje się „XXXV Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2018”.

§ 2

Regulamin będzie interpretowany zgodnie z jego postanowieniami. W przypadku wątpliwości w zakresie niektórych postanowień, uczestnik może wystąpić o interpretację w zakresie części sportowej do Komisji Sędziowskiej lub w zakresie części organizacyjnej do Komitetu Organizacyjnego.

Rozdział 2
Komitet Organizacyjny

§ 3

1. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację i przebieg zawodów.
2. Komitet Organizacyjny składa się z: Moniki Szczygieł oraz Izabeli Brzeźnej.
3. Pracami Komitetu Organizacyjnego kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Monika Szczygieł.

§ 4

1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności zmiany warunków atmosferycznych, nieszczęśliwych wypadków lub innych okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Zawodów, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego w zależności od okoliczności ma prawo zmienić zasady rozgrywania konkurencji, trasę lub nawet odwołać Zawody.
2. W przypadku odwołania Zawodów z przyczyn zależnych od Organizatora i niewyznaczenia nowego terminu w tym samym roku kalendarzowym, Uczestnik jest uprawniony do żądania zwrotu 70% uiszczonej opłaty startowej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w ust. 3 poniżej.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego podaje do wiadomości Uczestników w drodze komunikatu specjalnego opublikowanego na stronie internetowej Organizatora.

§ 5

Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestników zawodów, którzy nie przestrzegają Regulaminu lub decyzji Komisji Sędziowskiej.

Rozdział 3
Uczestnicy

§ 6

Uczestnik zawodów musi spełniać następujące warunki:
a. mieć ukończone 18 lat lub najpóźniej w dniu zawodów ukończone 16 lat oraz pisemną zgodę prawnego opiekunka (dostarczoną do organizatorów na minimum 4 dni przed rozpoczęciem zawodów);
b. posiadać praktyczną umiejętność pływania wpław,
c. posiadać praktyczną umiejętność pływania w jednoosobowym kajaku po rzekach górskich,
d. mieć dobry stan zdrowia umożliwiający start w Zawodach,
e. zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu na etapie rejestracji przez Internet;
f. dokonać opłaty startowej w wysokości podanej na stronie internetowej Organizatora z ostateczną datą do 05 maja 2021r. w formie przelewu, niezależnie od ostatecznego terminu Zawodów,
g. posiadać odpowiedni ekwipunek, zgodnie z § 32.

§ 7

1. Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery główne kategorie:
a. Amatorską;
b. Zawodniczą.
2. W kategorii Amatorskiej mogą występować wyłącznie osoby niebędące zawodnikiem sportowym (nieposiadające licencji zawodniczej Polskiego Związku Kajakowego) lub których licencja wygasła nie później niż 30 kwietnia 2016 roku.
3. W kategorii Zawodniczej mogą występować pozostałe osoby, spełniające warunki § 6.

§ 8

Organizator oraz sponsorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i obrażenia przez nich niezawinione lub powstałe z przyczyn od nich niezależnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej, które odniósł Uczestnik podczas Zawodów. W tym samym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika.

§ 9

1. Uczestnikom nie wolno:
a. używać agresywnych i niecenzuralnych słów podczas Zawodów,
b. wykonywać niesportowych gestów,
c. nie respektować poleceń Organizatora lub Komisji Sędziowskiej,
d. uczestniczyć w Zawodach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub niedozwolonych środków farmakologicznych,
e. ignorować postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik zobowiązany jest szanować przyrodę i przestrzeń wspólną podczas Zawodów, w szczególności zabronione jest zanieczyszczanie terenu pozostawiając różne odpadki. W przypadku zanieczyszczenia terenu przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem usunąć jego skutki.

§ 10

1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej.
2. Uczestnik wpisany na Listę Startową ma prawo do świadczeń ustalonych przez Organizatora – każdorazowo wykaz świadczeń w ramach danej edycji Zawodów dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Rozdział 4
Zgłoszenia

§ 11

1. Komitet Organizacyjny prowadzi listę zgłoszeń dokonanych przez Uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału (dalej: „Lista Zgłoszeniowa”).
2. Na podstawie Listy Zgłoszeniowej Komitet Organizacyjny weryfikuje czy Uczestnik spełnia warunki Regulaminu oraz ewentualne dodatkowe wymogi, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni. Po pozytywnej weryfikacji Komitet Organizacyjny wpisuje Uczestników na listę, która uprawnia do startu w Zawodach (dalej: „Lista Startowa”).
3. Zamknięcie Listy Startowej następuje na 2 dni przed rozpoczęciem Zawodów. Szczegółowy harmonogram jest podany w zapowiedzi Zawodów opublikowanej na stronie internetowej amp.bystrze.org.
4. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Uczestnik nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy z Organizatorem w zakresie świadczenia usług sportowych polegających na organizacji Zawodów w terminie wskazanym w § 1.

§ 12

1. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wpisanie na Listę Zgłoszeniową.
2. Zgłoszenie powinno być dokonane tylko poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora – amp.bystrze.org. Nie ma możliwości dokonania zapisu i opłaty w Biurze Zawodów.
3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. adres, telefon kontaktowy,
d. wyrażoną zgodę na brzmienie niniejszego Regulaminu, przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb udziału w Zawodach, na rozpowszechnianie wizerunku w materiałach promocyjnych. Zgoda jest wyrażona poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu elektronicznym,
4. Uczestnik ma obowiązek podpisać w Biurze Zawodów oświadczenie o zapoznaniu się z komunikatem dotyczącym ograniczeń związanych z pandemią SARS-CoV-2, przestrzeganiu jego treści a także spełnianiu warunków w nim wskazanych.

Rozdział 5
Przydział numerów startowych

§ 13

1. Organizator przydziela Uczestnikom numery startowe.
2. W przypadku Uczestników, którzy brali udział w ostatniej odbytej edycji Zawodów oraz którzy jednocześnie dokonali zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej, Organizator przydziela numery startowe według czasów z ostatniej odbytej edycji Zawodów. Niniejszy zapis dotyczy wyłącznie pierwszych dziesięciu miejsc w każdej kategorii.
3. W pozostałych przypadkach o przydzieleniu numeru startowego decyduje kolejność zgłoszeń.

Rozdział 6
Zawody

§ 14

1. Uczestnicy klasyfikowani są w głównych kategoriach:
a. Amatorskiej mężczyzn,
b. Amatorskiej kobiet,
c. Zawodniczej mężczyzn,
d. Zawodniczej kobiet.
2. Zasady kwalifikacji Uczestników do kategorii amatorskiej i zawodniczej opisane są § 7.
3. Wymogiem do stworzenia kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 Uczestników.
4. W przypadku, gdy w danej kategorii jest mniej niż 5 Uczestników, Uczestnicy mają prawo startować poza konkurencją.
5. Uczestnicy klasyfikowani są również w dodatkowych kategoriach:
a. Debiutant – Uczestnik z najlepszym czasem spośród wszystkich Uczestników (niezależnie od kategorii amatorskiej lub zawodniczej), którzy nigdy nie startowali w poprzednich edycjach Zawodów, które odbyły się na wodzie
b. Old Bastard – Uczestnik z najlepszym czasem spośród wszystkich Uczestników (niezależnie od kategorii amatorskiej lub zawodniczej), który najpóżniej w dniu Zawodów kończy minimum 40 lat.
6. Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.
7. Organizator ma prawo do przyznania nagrody specjalnej ogłoszonej w osobnym komunikacie.

§ 15

1. Zawody podzielone są na dwa etapy:
a. I etap – w którym udział biorą wszyscy uczestnicy startujący w kolejności według listy startowej,
b. II etap – w którym udział bierze 10 zawodników każdej kategorii wyłonionych na podstawie uzyskanych wyników, startujących w kolejności odwróconej względem zajętych miejsc, pod warunkiem iż co najmniej 10 zawodników w kategorii dopłynęło do mety,
2. Wynikiem jest czas w jakim uczestnik pokonał wyznaczony przez komitet organizacyjny odcinek rzeki,
3. O kolejności zajętych miejsc w I etapie decyduje uzyskany przez uczestników wynik, gdzie miejsce pierwsze zajmuje uczestnik z najkrótszym czasem,
4. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje:
a. W przypadku kategorii, w której rozegrano tylko I etap – ust 3
b. W przypadku kategorii, w której rozegrano I oraz II etap:
i. O miejscach 1-10 – suma czasów uzyskanych w I oraz II etapie, gdzie miejsce pierwsze zajmuje uczestnik z najkrótszym czasem
ii. O miejscach od 11 – ust. 3

§ 16

1. W przypadku uzyskania takiego samego czasu w I etapie przyznaje się zawodnikom miejsce ex aequo
2. W przypadku uzyskania takiego samego łącznego rezultatu po II etapie zawodnikom przyznaje się miejsce ex aequo,
3. Jeżeli po I etapie na ostatnim miejscu premiowanym awansem do II etapu znajdują się zawodnicy ex aequo, liczba uczestników II etapu zwiększa się, a wyniki końcowe ustala się stosując przepis § 15 ust. 4 lit b. biorąc pod uwagę liczbę uczestników II etapu.

§ 17

1. Drużyna składa się z trzech lub czterech Uczestników z dowolnej kategorii.
2. Do wyników drużynowych liczy się suma trzech najlepszych czasów Uczestników z I Etapu.
3. Aby drużyna była klasyfikowana, I Etap muszą ukończyć co najmniej 3 osoby z drużyny. W przeciwnym wypadku drużyna jest niesklasyfikowana.
4. W klasyfikacji drużynowej nie ma rozróżnienia na kategorie męskie i kobiece.
5. W skład jednej drużyny mogą wchodzić zawodnicy obu płci.

§ 18

Zawodnik nie ukończył konkurencji, jeżeli:
a. wycofał się z własnej woli z trasy zawodów,
b. został wycofany z trasy zgodnie z § 19, § 20 lub §31 ust. 2.

Rozdział 7
Kary

§ 19

W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika Zawodów niniejszych przepisów Regulaminu, Organizator lub Komisja Sędziowska może zastosować karę dyskwalifikacji zawodnika.

§ 20

Kara dyskwalifikacji zostaje nałożona na Uczestnika, jeżeli:
a. nie podporządkowuje się decyzjom Komitetu Organizacyjnego, Komisji Sędziowskiej, bądź nie przestrzega Regulaminu,
b. nie zgłosił się na start w wyznaczonym terminie,
c. zastąpił lub został zastąpiony przez innego Uczestnika,
d. podczas II Etapu startował w innym kajaku niż w I Etapie,
e. zachował się niesportowo w stosunku do innego Uczestnika, gości Zawodów lub publiczności,
f. podczas płynięcia otrzymał pomoc z zewnątrz,
g. informacje podane przez Uczestnika w zgłoszeniu nie są zgodne ze stanem faktycznym,
h. udowodniono mu występowanie substancji niedozwolonych lub ich używanie.

§ 21

Nieznajomość przepisów w żadnym wypadku nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Rozdział 8
Protesty

§ 22

W przypadku uznania decyzji Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej oraz ich Członków za niezgodne z Regulaminem, Uczestnik Zawodów ma prawo zgłaszać protesty w formie pisemnej.

§ 23

1. Zgłoszenie protestu wymaga złożenia wadium w wysokości 150 zł.
2. W przypadku rozpatrzenia protestu na korzyść osoby zgłaszającej wadium podlega zwrotowi.
3. W pozostałych przypadkach wadium podlega przepadkowi.

§ 24

Protesty mogą dotyczyć wyłącznie:
a. niedopuszczenia do uczestnictwa w Zawodach,
b. wydarzeń na trasie Zawodów,
c. wyników klasyfikacji,
d. decyzji organizacyjnych.

§ 25

1. Uczestnicy mogą składać protesty na ręce Komitetu Organizacyjnego nie później niż do 30 minut po przybyciu na metę ostatniego Uczestnika.
2. Protesty powinny być rozpatrzone przez Komisję Sędziowską i Komitet Organizacyjny do dwóch godzin od upłynięcia terminu składania protestu. Po rozpatrzeniu protestu Komitet Organizacyjny wydaje odpowiedź na protest.

§ 26

Osoba przyjmująca protest wpisuje datę i godzinę jego otrzymania.

§ 27

Zgłaszane protesty są jawne i mogą zostać upublicznione przez Organizatora.

§ 28

Odpowiedzi Komitetu Organizacyjnego na protesty są ostateczne.

Rozdział 9
Regulamin Trasy Kajakowej

§ 29

Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów od godz. 09:00, aż do ich oficjalnego zakończenia.

§ 30
Pomiar czasu

Pomiar czasu:
a. rozpoczyna się na komendę „START” wydaną przez Sędziego Startu,
b. zatrzymany jest w chwili, gdy oznaczoną linię mety przetnie dziób kajaka z siedzącym w nim Uczestnikiem.

§ 31
Wywrotka i opuszczenie kajaka

1. Kontynuowanie płynięcia po wywrotce jest możliwe tylko w przypadku samodzielnego odwrócenia kajaka bez jego opuszczenia.
2. Uczestnik, który opuścił kajak na trasie Zawodów zostaje z niej wycofany. Uczestnik taki nie ukończył konkurencji.

Rozdział 10
Wymagania sprzętowe

§ 32

Uczestnik przystępujący do Zawodów powinien być wyposażony w:
a. kajak polietylenowy z komorami wypornościowymi i cumkami,
b. wiosło,
c. kask o wytrzymałej skorupie, z zapięciem pod brodą,
d. kamizelkę asekuracyjną o odpowiedniej wyporności, z zapięciem uniemożliwiającym jej samoistne spadnięcie,
e. fartuch pasujący rozmiarem do kajaka, w którym startuje uczestnik.

§ 33

Przebywanie w prawidłowo zapiętym kasku i kamizelce asekuracyjnej jest obowiązkowe na Zawodach i treningach.

§ 34

Uczestnik, który zakwalifikował się do II Etapu jest zobowiązany do startu w tym samym kajaku, w którym startował w I Etapie.

§ 35

1. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
2. Każdy z Uczestników dla własnego dobra powinien zadbać o swoje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Rozdział 11
Reklama

§ 36

Organizator zastrzega sobie wyłączność na zamieszczanie podczas Zawodów wszelkich reklam oraz decyduje o ich rozmieszczeniu na:
a. numerach startowych,
b. trasie Zawodów i w obszarach do niej przyległych,
c. miejscu otwarcia i zamknięcia Zawodów, dekoracji Zwycięzców i obszarach do nich przyległych.

§ 37

Organizator posiada wyłączność na zamieszczanie reklam w miejscach określonych w § 36 od godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia Zawodów do godz. 18:00 po ich zakończeniu.

Rozdział 12
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 38
Administrator

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO −informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademicki Klub Turystyki Kajakowej z adresem przy ul. Reymonta 21a, 30-059 Kraków, mail: ampkamienna@gmail.com (dalej: „Administrator”).

§ 39
Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Zawodów w roku kalendarzowym, w którym Uczestnik bierze udział w Zawodach oraz w latach następnych w zakresie:
a. czynności związanych z rejestracją Uczestnika,
b. przygotowania i wydania pakietów startowych,
c. czynności związanych z przygotowaniem i publikacją List Startowych;
d. czynności związanych z przygotowaniem i publikacją wyników Zawodów w biurze Zawodów, na stronie internetowej Organizatora oraz w serwisie społecznościowym Facebook,
e. umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
f. umieszczenia danych na listach i przekazanie list sędziom mierzącym czas poszczególnych startów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych startów,
g. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora,
h. umieszczenia danych w wewnętrznym systemie Uczestników,
i. przygotowania numerów startowych.
2. W ramach powyższego celu będą przetwarzane następujące dane osobowe:
a. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność klubowa),
b. dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

§ 40
Prawo wniesienia sprzeciwu

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że przetwarzanie będzie prawnie uzasadnione lub będzie niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§ 41
Prawo do cofnięcia zgody

Uczestnikowi przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego zostało dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 42
Okres przechowywania danych

Dane osobowe Uczestnika podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją i promocją zawodów, czyli przez okres 6 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych i skarbowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

§ 43
Odbiorcy danych

1. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać ujawnione podmiotom trzecim w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Zawodów, w szczególności ubezpieczycielowi lub podmiotom współpracującym z Administratorem tj. księgowym, prawnikom, informatykom.
2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: media relacjonujące zawody sportowe, media społecznościowe, w szczególności Facebook, podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów sportowych; pozostali Uczestnicy organizowanych Zawodów; osoby znajdujące się na terenie organizowanych Zawodów; użytkownicy strony internetowej, serwisu społecznościowego Facebook, sędziowie.

§ 44
Prawa osób, których dane dotyczą

1. Zgodnie z RODO, Uczestnikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się na Zawody.
3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również w formie profilowania.

Rozdział 13
Bezpieczeństwo

§ 45

1. Ze względu na charakter Zawodów każdy Uczestnik bierze w nich udział na własną odpowiedzialność i musi być świadomy nabycia możliwych ran, uszkodzeń części ciała lub innych ubytków na zdrowiu.
2. Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowej pomocy medycznej podczas trwania Zawodów.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości startu lub ściągnięcia z trasy Uczestnika, którzy w jego ocenie są pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek, nie są w dobrej kondycji psychofizycznej lub wymagają interwencji medycznej.

§ 46

Ze względu na wyjątkową sytuację epidemiologiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zabezpieczyć Uczestników przed zagrożeniem zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania obostrzeń aktualnie obowiązujących aktów normatywnych.

§ 47

1. W Biurze Zawodów może przebywać obsługa oraz maksymalnie jedna osoba obsługiwana. Przed podejściem do Biura Zawodów należy zdezynfekować ręce.
2. Organizator zapewni środki ochrony indywidualnej w postaci płynów do dezynfekcji, dostępnymi w punktach:
a. w Biurze Zawodów i w punkcie wydawania Pakietów Startowych
b. w punkcie startu
c. w punkcie mety
d. w punkcie rozdania nagród
3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki oraz zachowywanie bezpiecznej odległości 1,5m od ludzi znajdujących się w najbliższym otoczeniu przez cały czas trwania Zawodów, pomijając moment rozpoczęcia konkurencji.

§ 48

1. Ze względów epidemiologicznych Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
2. Ze względu na otwarty teren przeprowadzenia Zawodów (rzeka wraz z najbliższym otoczeniem) Organizator nie ma możliwości wyznaczenia zamkniętych stref oraz ograniczenia dostępu osób będącymi przechodniami i przyglądających się Zawodom. Organizator nie ma również możliwości zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom podczas transportu na miejsce wydarzenia oraz podczas wyżywienia i zakwaterowania, a także innych spraw załatwianych we własnym zakresie. W związku z tym Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zarażenia się Uczestnika wirusem wywołującym chorobę COVID-19.
3. Ze względów epidemiologicznych każdy Uczestnik bierze w Zawodach udział na własną odpowiedzialność.

§ 49

Wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemiologicznym będą aktualizowane w zależności od przepisów obowiązujących w dniu Zawodów oraz bieżącej sytuacji na terenie przeprowadzenia Zawodów oraz rozdania nagród.

§ 50

Wszyscy Organizatorzy, obsługa techniczna, Uczestnicy, osoby towarzyszące oraz wszelkie inne zaangażowane w Zawody są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

pdf   DO POBRANIA: Regulamin XXXVIII Mistrzostw w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2021”

pdf  DO POBRANIA: AKTUALIZACJA z dn. 27.04.2021 do Regulaminu XXXVIII Mistrzostw w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2021”