Regulamin

image_pdfimage_print

Regulamin XXXV Zawodów w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2018”

Rozdział 1

§ 1

Regulamin XXXV Zawodów w Kajakarstwie Górskim, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i przebieg XXXV Zawodów w Kajakarstwie Górskim „AMP Kamienna 2018”.

§ 2

Prawo interpretacji Regulaminu należy do:

 • Komisji Sędziowskiej (część sportowa),
 • Komitetu Organizacyjnego (część organizacyjna).

Rozdział 2

Komitet Organizacyjny

§ 3

Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację i przebieg zawodów. Komitetem Organizacyjnym kieruje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

§ 4

 1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności (warunki atmosferyczne, nieszczęśliwe wypadki, itp.), zgodnie z § 3, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ma prawo zmienić ustalone zasady rozgrywania konkurencji, trasę, a nawet odwołać Zawody. Z tego tytułu uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia.
 2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1, Przewodniczący podaje do wiadomości zawodników w drodze komunikatu specjalnego.

§ 5

Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego przysługuje prawo dyskwalifikacji uczestników zawodów, którzy nie przestrzegają Regulaminu i decyzji Komisji Sędziowskiej.

Rozdział 3

Uczestnicy

§ 6

Uczestnik zawodów musi spełniać następujące warunki:

 • Ukończone 18 lat lub wiek powyżej 15 rok życia i pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów,
 • Praktyczna umiejętność pływania wpław,
 • Praktyczna umiejętność pływania w jednoosobowym kajaku po rzekach górskich,
 • Dobry stan zdrowia umożliwiający start w zawodach,
 • Zapoznanie się oraz akceptacja Regulaminu (zgoda pisemna lub dokonana podczas rejestracji poprzez formularz ze strony amp.bystrze.org,
 • Dokonanie opłaty startowej,
 • Posiadanie odpowiedniego ekwipunku, zgodnie z § 35.

§ 7

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie główne kategorie: Amatorska oraz Zawodnicza. W kategorii Amatorskiej mogą występować wyłącznie osoby niebędące zawodnikiem sportowym (nieposiadające licencji zawodniczej Polskiego Związku Kajakowego) od 16 kwietnia 2006 roku, do chwili obecnej. W kategorii Zawodniczej mogą występować pozostałe osoby, spełniające warunki § 6.

§ 8

 1. Organizator oraz sponsorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, które odniósł zawodnik podczas trwania imprezy.
 2. Uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność, wyrażając pisemną zgodę na ponoszenie konsekwencji niebezpieczeństw, na jakie jest narażony on sam i jego własność, wynikających z przeprowadzenia zawodów i zrzekając się wszelkich roszczeń przeciwko osobom, instytucjom i firmom, które przeprowadzają imprezę.
 3. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody określonej w § 8, pkt. 2.

§ 9

 1. Uczestnikom nie wolno:
  • Używać agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów,
  • Wykonywać niesportowych gestów,
  • Nie respektować poleceń Organizatora i Komisji Sędziowskiej,
  • Ignorować Regulaminu.
 2. Uczestnik musi szanować przyrodę. Nie może zanieczyszczać terenu pozostawiając różne odpadki.

§ 10

 1. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu oraz zarządzeń Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej.
 2. Uczestnik ma prawo do świadczeń ustalonych przez Organizatorów.

Rozdział 4

Zgłoszenia

§ 11

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wpisanie na Listę Zgłoszeniową.

§ 12

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres, telefon kontaktowy,
 • Odpowiednia zgoda wyrażona w formularzu elektronicznym lub tradycyjnym,
 • W przypadku osoby niepełnoletniej, które ukończyły 15 rok życia – pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów.

§ 13

Zgłoszenie drużyny do zawodów następuje w momencie wpisania na Listę Zgłoszeniową.

§ 14

Zgłoszeni uczestnicy, po spełnieniu wymogów Regulaminu i Komitetu Organizacyjnego, zostają wpisani na Listę Startową.

§ 15

Zamknięcie Listy Startowej następuje na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. Szczegółowy Harmonogram jest podany w zapowiedzi Mistrzostw.

Rozdział 5

Przydział numerów startowych

§ 16

Organizator przydziela numery startowe wg czasów uzyskanych w zeszłorocznej edycji Mistrzostw (dotyczy pierwszych dziesięciu miejsc w każdej kategorii). Zapis dotyczy uczestników zarejestrowanych poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny. W przypadku uczestników biorących udział po raz pierwszy w Zawodach oraz zarejestrowanych w inny sposób niż poprzez formularz elektroniczny, decyduje kolejność zgłoszenia.

Rozdział 6

Zawody

§ 17

 1. Zawody rozgrywane są w kategoriach:
  • Amatorskiej mężczyzn,
  • Amatorskiej kobiet,
  • Zawodniczej mężczyzn,
  • Zawodniczej kobiet.
 2. Wymogiem do stworzenia kategorii jest zgłoszenie co najmniej 5 uczestników.
 3. W przypadku, gdy w danej kategorii jest mniej niż 5 zawodników, zawodnicy mają prawo startować poza konkurencją.
 4. Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja drużynowa.

§ 18

O kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas uzyskany przez zawodnika wg następujących reguł:

 • Po zakończeniu I Etapu Mistrzostw dziesięciu zawodników z najkrótszymi czasami kwalifikuje się do II Etapu,
 • Po zakończeniu II Etapu kolejność zajmowanych miejsc pierwszej dziesiątki wynika z sumy czasów I i II Etapu,
 • Kolejność zajmowanych miejsc powyżej dziesiątego miejsca wynika z czasów po I Etapie,
 • II Etap Mistrzostw odbywa się tylko dla kategorii, w której uczestniczy co najmniej 10 osób. W przeciwnym wypadku o kolejności zajmowanych miejsc decyduje wyłącznie czas osiągnięty w I Etapie.

§ 19

W przypadku uzyskania tego samego czasu przyznaje się zawodnikom miejsce ex aequo.

§ 20

 1. Drużyna składa się z trzech lub czterech osób z dowolnej kategorii.
 2. Do wyników drużynowych liczy się suma trzech najlepszych czasów zawodników z I Etapu.
 3. Aby drużyna była klasyfikowana, I Etap muszą ukończyć co najmniej 3 osoby z drużyny. W przeciwnym wypadku drużyna jest niesklasyfikowana.
 4. W klasyfikacji drużynowej nie ma rozróżnienia na kategorie męskie i kobiece.
 5. W skład jednej drużyny mogą wchodzić zawodnicy obu płci.

§ 21

 1. Zawodnik nie ukończył konkurencji, jeżeli:
  • Wycofał się z własnej woli z trasy zawodów,
  • Został wycofany z trasy zgodnie z § 22, § 23 lub §34 pkt. 2.

Rozdział 7

Kary

§ 22

W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów Regulaminu, Organizatorzy Mistrzostw oraz Komisja Sędziowska może zastosować karę dyskwalifikacji zawodnika.

§ 23

Kara dyskwalifikacji zostaje nałożona na zawodnika, jeżeli:

 • Nie podporządkowuje się decyzjom Komitetu Organizacyjnego, Komisji Sędziowskiej, bądź Regulaminowi,
 • Nie zgłosił się na start w wyznaczonym terminie,
 • Zastąpił, lub został zastąpiony przez innego zawodnika,
 • Podczas II Etapu startował w innym kajaku niż w I Etapie,
 • Zachował się niesportowo w stosunku do innego zawodnika, gości zawodów lub publiczności,
 • Podczas płynięcia otrzymał pomoc z zewnątrz,
 • Informacje podane przez zawodnika na Liście Zgłoszeniowej nie są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 24

Nieznajomość przepisów w żadnym wypadku nie jest traktowana jako wytłumaczenie.

Rozdział 8

Protesty

§ 25

W przypadku uznania decyzji Komitetu Organizacyjnego i Komisji Sędziowskiej oraz ich Członków za niezgodne z Regulaminem, uczestnik zawodów ma prawo zgłaszać protesty w formie pisemnej.

§ 26

Podczas zgłaszania protestu wymagane jest wadium w wysokości 150 zł. Kaucja jest zwracana, w przypadku gdy protest jest rozpatrzony pozytywnie (na korzyść osoby zgłaszającej).

§ 27

Protesty mogą dotyczyć wyłącznie:

 • Niedopuszczenia do uczestnictwa w zawodach,
 • Wydarzeń na trasie zawodów,
 • Wyników klasyfikacji,
 • Decyzji organizacyjnych.

§ 28

 1. Protesty zawodnicy mogą składać na ręce Komitetu Organizacyjnego nie później niż do 30 minut po przybyciu na metę ostatniego zawodnika.
 2. Protesty powinny być rozpatrzone przez Komisję Sędziowską i Komitet Organizacyjny do dwóch godzin od upłynięcia terminu składania protestu.

§ 29

Osoba przyjmująca protest wpisuje datę i godzinę jego otrzymania.

§ 30

Zgłaszane protesty są jawne i mogą zostać upublicznione przez Organizatorów.

§ 31

Odpowiedzi Komitetu Organizacyjnego na protesty są ostateczne.

Rozdział 9

Regulamin Trasy Kajakowej

§ 32

Trasa kajakowa jest zamknięta w dniu rozgrywania zawodów od godz. 11:00, aż do ich oficjalnego zakończenia.

§ 33

Pomiar czasu

Pomiar czasu:

 • Rozpoczyna się na komendę „START” wydaną przez Sędziego Startu,
 • Zatrzymany jest w chwili, gdy oznaczoną linię mety przetnie dziób kajaka z siedzącym w nim zawodnikiem.

§ 34

Wywrotka i opuszczenie kajaka

 1. Kontynuowanie płynięcia po wywrotce, jest możliwe tylko w przypadku samodzielnego odwrócenia kajaka bez jego opuszczenia (eskimoska).
 2. Zawodnik, który opuścił kajak na trasie zawodów zostaje z niej wycofany. Zawodnik taki nie ukończył konkurencji.

Rozdział 10

Wymagania sprzętowe

§ 35

Zawodnik przystępujący do konkurencji powinien być wyposażony w:

 • Kajak,
 • Wiosło,
 • Kask o wytrzymałej skorupie, z zapięciem pod brodą,
 • Kamizelkę asekuracyjną o odpowiedniej wyporności, z zapięciem uniemożliwiającym jej samoistne spadnięcie,
 • Fartuch pasujący rozmiarem do danego kajaka.

§ 36

Noszenie kasku i kamizelki asekuracyjnej jest obowiązkowe na zawodach i treningach.

§ 37

Zawodnik, który zakwalifikował się do II Etapu jest zobowiązany do startu w tym samym kajaku, w którym startował w I Etapie.

§ 38

Każdy z uczestników Mistrzostw dla własnego dobra powinien zadbać o swoje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Rozdział 11

Reklama

§ 39

Organizator Mistrzostw zastrzega sobie wyłączność na zamieszczanie podczas Mistrzostw wszelkich reklam oraz decyduje o ich rozmieszczeniu na:

 • Numerach startowych,
 • Trasie zawodów i w obszarach do niej przyległych,
 • Miejscu otwarcia i zamknięcia Mistrzostw, dekoracji Zwycięzców i obszarach do nich przyległych.

§ 40

Organizator posiada wyłączność na zamieszczanie reklam w miejscach określonych w § 39 od godz. 8:00 w dniu rozpoczęcia Mistrzostw, do godz. 18:00 po ich zakończeniu.